فرهنگ-و-ارشاد

نمایشگاه مرگ تدریجی در اداره فرهنگ ممسنی+تصویر

نمایشگاه مرگ تدریجی شامل ۳۰ قطعه عکس از انواع مواد های مخدر و عوارض و پیامد های آن بر جسم و روح انسان در نگارخانه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ممسنی برگزار گردیده است

...