میلاد انصاری

آقای روحانی مطالبات اصلاح طلبان فراموش نشود

خیال روحانی راحت است که مهره نهایی اصلاح طلبان خواهد بود پس این مهم بدون شک بر رفتار وی اثر خواهد گذاشت و می توان گفت تا حدودی دچار انفعال گردد.

...