بارندگی

میزان بارش باران در نورآبادممسنی

در بارندگی های اخیر افزون بر ۹۰میلی متر باران در شهرستان های فارس باران باریده است که نورآبادممسنی بیشترین میزان بارش را داشته است

...