یک خیابان جدید در شهر نورآباد ایجاد خواهد شد!

بازهم به همت مهندس احمد رضایی شهردار پرتلاش شهرمان یک تغییر اساسی و کاربردی اینبار با بازگشایی خیابان جدید ایجاد خواهد شد

...