میدان-امام-حسین۱

لزوم تسریع در تکمیل پروژه میدان امام حسین(ع)نورآباد

پروژه میدان امام حسین که با هدف ایجاد میدان در چهار راه موردآبی شهر نورآباد آغاز شده است هنوز  به پایان نرسیده است

...