عبدالحمید ندری

موج تغییرات به کار و رفاه ممسنی رسید

موج تغییرات بزودی به اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ممسنی خواهد رسید تا استارت رسمی تغییرات مدیریتی در دیارممسنی زده شود

...