حاج-ظفر-افشون

حاج ظفر افشون رسما معارفه شد

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی حاج ظفر افشون را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی منصوب کرد

...