خاطره ای نه چندان دور…

خبر آمدن فلان مسوول مهم از پایتخت، همه مردم را به شوق وهیجان آورده بود...شور وحال خاصی در شهر موج می زد

...