کوچه-موردآبی

کوچه های محله موردآبی که خروجی ندارند!!

چند مدتی است وقتی از خیابان روبروی پارکینگ منطقه انتظامی در محله موردآبی عبور میکنم با چیزی عجیبی رو برو میشوم! دو تا از جدول های کوچه های این خیابان فاقد پل هستند

...