اپراتور

مخابرات و همراه اول ناتوان از رفع یک مشکل خودساخته!

یک هفته از آغاز طرح ترابرد بین اپراتورهای تلفن همراه میگذرد اما سردرگمی همراه اول بعنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه  و مخابرات بعنوان مجری این طرح عجیب به نظر میرسد

...