مصوبات جدید ستاد کرونا شهرستان ممسنی

مصوبات جدید ستاد کرونا شهرستان ممسنی

بیست و پنجمین جلسه ستاد کرونا شهرستان ممسنی با حضور اعضای شورای تأمین ودیگر اعضاء به ریاست فرماندار برگزار و پس از ارائه گزارشات و بحث وتبادل نظر میان اعضاء تصمیمات ذیل اتخاذ و مقرر گردید ؛

اوقات شرعی