رئیس صنعت و معدن رستم

تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رستم

موج تغییرات مدیریتی در شهرستانهای ممسنی و رستم اینبار به اداره صنعت,معدن و تجارت شهرستان رستم رسید تا نیکنام از ریاست این اداره کنار گذاشته شود

...