تشییع شهید ستارمحمودی۱۰

تصاویرتشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی در نورآباد

مردم شهید پرور شهر نورآبادممسنی امروز با حضور گسترده خود شهید سرهنگ ستارمحمودی را با یک تشییع باشکوه به زادگاهش مهرنجان بدرقه کردند

...