بابک-لشکری

مدیریت اداره گاز یاسوج به نورآبادی ها رسید

یکی از فرزندان دیارممسنی و شهر نورآباد در مراسمی که امروز برگزار شد بعنوان مدیر اداره گاز شهر یاسوج معرفی شد

...