فرشید-رستمی

تابستان گرم,بدون خاموشی سپاس از مدیریت برق ممسنی

تابستان ۱۳۹۵ که یکی از گرمترین تابستانهای چند سال اخیر بود نیز روزهای آخر خود را سپری میکند و اهالی دیارممسنی روزهای گرم اما با برقی را پشت سر گذاشتند

...