منوچهر شجاعیان

شهادت محیطبان نورآبادی در پارک ملی بمو زرقان

منوچهر شجاعیان ، محیط بان نورآبادی پارک ملی بمو شهرستان زرقان که بعد از ظهر دیروز هدف گلوله شکارچیان متخلف قرار گرفت، به درجه رفیع شهادت نائل گردید

...