بازدید از مدرسه استثنایی

تغییر نام مدرسه استثنایی به مدرسه با نیازهای ویژه

در بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ممسنی از مدرسه استثنایی اسکان عشایر مسائل و مشکلات این مدرسه خاص مورد بررسی قرار گرفت

...