جلسه آزمون

آغاز ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان در فارس

مدیر کل آموزش و پرورش فارس ضوابط و شرایط ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در فارس را اعلام کرد

...