محمود-مظفریان

مردم نورآباد ،شهر را به شما امانت دادند

بعضی رفتار هایی که در این سال ها دیدیم، حکایت از آن دارد کسانی فکر می کردند صاحب شهرند و مردم ساکن شهر و رعیت آنهایند و نه ولی نعمتان آنها !!

...