محمدمهدی

آزادکردن و بازگشت شاهین به دامان طبیعت در دیارممسنی

طبیعت و محیط زیست شهرستان ممسنی شاهد آزادسازی یک شاهین توسط یک جوان حامی طبیعت و محیط زیست در دامان خود بود.

...