محمد محمودی

نامه سرگشاده محمدمحمودی نورآبادی به مدیر آموزش و پرورش ممسنی

محمد محمودی نورآبادی نویسنده بنام شهرستان ممسنی در نامه ای سرگشاده به مدیرآموزش و پرورش شهرستان ممسنی نسبت به اتفاقات رخ داده ابراز نگرانی کرده است

...