یازینب

شهادت اولین تکاور ارتش ایران در سوریه

"محسن قیطاسلو" عضو تیپ ۶۵ تکاوران نیروی زمینی ارتش ایران (نوهد) در سوریه به شهادت رسید.

...