قیر پاشی و اسفالت پروژه محور پارک برم دشمن زیاری

اداره راه و شهرسازی ممسنی در ادامه روند اجرای پروژه های پیش بینی شده خود عملیات قیر پاشی و اسفالت محور پارک برم دشمن زیاری را اغاز کرد.

...