اطلاعیه

قطعی آب محله “تل ریزی” بدلیل سرقت ترانس برق!

روابط عمومی مدیریت آبفای شهری نورآبادممسنی علت قطعی آب محله تل ریزی را سرقت ترانس برق یکی از چاه های آب عنوان کرد.

...

آبفا

اطلاعیه مهم آبفاشهری نورآبادممسنی

روابط عمومی مدیریت آبفاشهری شهر نورآبادممسنی در اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب برخی مناطق توضیحاتی ارائه داده است

...