روز-خبرنگار-اموزش-و-پرورش

تجلیل مدیریت آموزش و پرورش ممسنی از خبرنگاران

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ممسنی در اقدامی قابل تقدیر از خبرنگاران شهرستان ممسنی و رستم تقدیر کرد

...