فردوس-شریفی

یکی از فرزندان دیارممسنی رئیس دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس شد

فردوس شریفی یکی از نخبگان شهرستان ممسنی بعنوان رئیس جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی بندرعباس منصوب شد

...