طبیعت تنگ لله

تصاویر طبیعت زیبای بهاری تنگ لله جاوید

بهار که میشود دیارممسنی زیبایی دو چندانی پیدا میکند.و اگر به دامان طبیعت و روستاهای بخش جاوید سری بزنید این زیبایی جذابیت دیگری دارد

...