شهید-مهرداد-قاجاری

عکس شهید مهرداد قاجاری

ممسنی سومین شهید را در دفاع از حرمین تقدیم کرد تا  برگ زرین دیگری بر افتخارات این سرزمین کهن و مردمان شهید پرورش افزوده شود

...