علی-محمودی

یک نورآبادی مدیرکل امور اداری و مالی استانداری فارس شد!

علی محمودی یکی از نخبگان دیارممسنی  از سوی استاندار فارس بعنوان مدیرکل امور اداری و مالی استانداری منصوب شد

...