آیکون-فوتبال

هنرنمایی فوتبالیست نوجوان شهرستان رستم در گچساران

دانیال خالویی یکی از فوتبالیست های آینده دار روستای عرب خنیمه شهرستان رستم این روزها در تیم نوجوانان نفت و گاز گچساران هنرنمایی میکند

...