سجاد ایمانی

فیلم کارگردان نورآبادی در لیست نهایی جشنواره تهران

فیلم مستند تشریفات خصوصی ساخته سجاد ایمانی کارگردان جوان شهرستان ممسنی در لیست نهایی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران قرار گرفت

...