کشاورزی

کشت سویا در شهرستان رستم+تصویر

کاشت سویا در راستای اجرای فرآیند تغییر الگوی کشت و بحث توجه به مسئله بحران آب،در قالب طرح PVS  در سطح چهار هکتار از اراضی شهرستان رستم اجرا شد.

...