روستای مشایخ

نامه شورای روستای مشایخ به دکتر شفیعی برای جابجایی روستا

طیب پارسایی رئیس شورای روستای مشایخ و رئیس شورای بخش دشمن زیاری در نامه ای به دکتر شفیعی نماینده شهرستان در مجلس خواهان پیگری وضعیت جایجایی این روستا شده است

...