آب-نما-میدان-جمهوری-اسلامی ۸

راه اندازی رقص موزیک آب نما در ورودی نورآباد

شهرداری نورآباد در ادامه فعالیت های عمرانی و زیباسازی شهر نورآباد طرح آب نما با رقص موزیکال را در میدان جمهوری اسلامی اجرا کرد

...