کوه نوردی

زرد کوه بختیاری، زیر گام های گروه کوهنوردی شهید ستار محمودی

گروه کوهنوردی شهید ستار محمودی، روز گذشته، حرکت خود را به سمت قله ی شاه شهیدان زرد کوه بختیاری آغاز کرد

...