شهریارگودرزی

هتک حرمت خبرنگار نورآباد در آستانه روز خبرنگار!

یکی از خبرنگاران سایتهای خبری شهر نورآباد در آستانه روز خبرنگار توسط برادر یکی از مسئولین عالی رتبه شهرستان مورد هتک حرمت قرار گرفته است

...