ابوالحسن-موسوی

استعفای شهردار نورآباد! رضایی سرپرست شد

با استعفای نصیب اله حاجتی شهردار نورآباد .احمد رضایی بعنوان سرپرست  سکاندار شهرداری نورآباد شد

...