آیکون-فوتبال

حضور فوتبالیستهای ممسنی در شهرآورد اصفهان و تبریز

سید محمدرضا حسینی و سروش رفیعی فوتبالیستهای نورآبادی تیم ذوب آهن اصفهان و تراکتور سازی تبریز دیشب در شهرآورد زاینده رود و تبریز به میدان رفتند

...