یازینب

شهادت یکی از پاسداران شهرستان رستم در عراق

بنا بر اخبار رسیده به دیارممسنی ستوان دوم پاسدار بهزاد سیفی از پاسداران شهرستان رستم و مدافع حرم دیروز در عراق به درجه رفیع شهادت نائل آمد

...