بازدید شورای شهر از بیمارستان ولیعصر

بازدید شهردار و شورای شهر از بیمارستان ولیعصر نورآباد

شهردار نورآباد به همراه اعضای شورای اسلامی شهر نورآباد ظهر امروز پس از جلسه با ریاست بیمارستان ولیعصر ممسنی از این بیمارستان بازدید کردند

...

ابوالحسن-موسوی

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر نورآباد

در جلسه روز پنجشنبه اعضای شورای اسلامی شهر نورآباد رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه جدید با انتخاب مجدد اعضای قبلی برگزار شد

...