ممسنی بزرگ نیازمند تفکر نیک شماست

ممسنی بزرگ نیازمند تفکر نیک شماست

سپاسگزارم که انتخاب منسوخ شده ی کدخدامنشانه ،طایفهگرایانه و ریش سفیدگرایانه را از اندیشه زیباتان دور می نگارید و شایسته سالاری را جایگزین کرده اید.

اوقات شرعی