حادثه

سقوط مرگبار کارگر افغانی از ساختمان ۴ طبقه!

بنا به گزارش رسیده به دیارممسنی دیروز  یک کارگر افغانی از حین انجام کار از ساختمان ۴ طبقه سقوط کرد و از بین رفت

...