پلیس

سرگرد هاشمی کلانتر جدید شهر نورآباد شد

موج تغییرات مدیریتی در دیارممسنی اینبار به کلانتری شهر نورآباد رسید تا سرهنگ شفیعی کمتر از یکسال از انتصابش جای خود را به سرگرد هاشمی بدهد

...