حادثه

۲ کشته در حادثه رانندگی نورآبادممسنی

دو دستگاه موتورسیکلت با ۵ نفر سرنشین در جاده نورآباد به سمت شیراز، در جاده اصلی به صورت رخ به رخ با هم برخورد کردند. 

...