سد-شیو-رستم

سد تنگ شیو به نام رستم به کام همسایه!!

قرار است سد شیو در کنار روستای کناره و تیرازگون در بخش سورنا و در خاک رستم ساخته شود اما سهم شهرستان رستم تنها ۲۰درصد از آب این سد خواهد بود !!

...