رودخانه-زرگر

رودخانه نماد محرومیت روستای زرگر نوگک رستم

زرگر نام روستایی در شهرستان رستم و از توابع روستای نوگک محسوب میشود که برای رسیدن به آن باید عرض رودخانه را طی کرد

...