چشمه-مال-حاجی-جاوید

آب آشامیدنی,خواسته به حق مردم مال حاجی جاوید

  با مراجعه مکرر به مسئولین مربوطه شهرستان نوراباد ممسنی مشکل خود را مطرح کردیم اما با دادن وعده های کذب تاکنون هیچگونه اقدام عملی نسبت به تهیه آب آشامیدنی این روستا ننموده اند

...