رودخانه وحشی تنگ شیو ضحاک زمینهای کشاورزی مراسخون علیا

بارندگی های اخیر منجر شد تا رودخانه شیو در منطقه پشت کوه شهرستان رستم خروشان تر شود کماکان زمینهای حاصلخیز این خطه زرخیز طعمه رودخانه  مهار نشدنی تنگ شیو می شود

...