تودیع-و-معارفه-ثبت-احوال-ممسنی

تودیع ومعارفه رئیس ثبت احوال ممسنی باحضور فرماندار

تغییرات مدیریتی در شهرستان اینبار رئیس ثبت احوال ممسنی را نشانه گرفت تا مراسم تودیع و معارفه با حضور مهندس پیکری فرماندار شهرستان برگزار شود

...