ابوالحسن-موسوی

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر نورآباد

در جلسه روز پنجشنبه اعضای شورای اسلامی شهر نورآباد رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه جدید با انتخاب مجدد اعضای قبلی برگزار شد

...